ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రతిఒక్కరూ ఏదో ఒకరోజు చేసే పనిని నేను ప్రతిరోజూ చేస్తాను అనే వాస్తవాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది : అయన మహిమకు ముందు సాగిలపడి , తండ్రి మహిమను గౌరవించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రకటించండి. తిరుగుబాటు, తిరస్కారం, వ్యర్థం అంటూ గడిపిన జీవితాంతం భయంతో కాకుండా దయ వల్ల ఆ ప్రకటన చేయడం ఎంత అద్భుతం.

Thoughts on Today's Verse...

I love the fact that I do each day what everyone will one day do: bow before the majesty and proclaim the Lordship of Jesus Christ to honor the Father's glory. How wonderful it is to be able to make that proclamation because of grace rather than in fear at the end of a life that has been spent in what is rebellion, denial, and waste.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసు గురించిన సత్యం కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, అది ఒకరోజు ఈ లోకములో జీవించిన ప్రతి ఒక్కరిచే పూర్తిగా గ్రహించబడుతుంది . ఈ రోజు నేను ప్రజలతో ప్రవర్తించే విధానంలో నా జీవితం ఆ సత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈరోజు యేసును ప్రభువుగా ఇతరులు తెలుసుకునేలా నా పెదవులు ఆ సత్యాన్ని సముచితంగా ప్రకటిస్తాయి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Father, I do praise you for the truth about Jesus that will one day be realized fully by everyone who has ever lived. May my life display that truth in the way I treat people today. May my lips suitably proclaim that truth so others can know Jesus as Lord today. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11

మీ అభిప్రాయములు