ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు చేయవలసి విషయాలు చాలా వున్నవి అని బైబిలు చెప్పుచున్నది . ఇది కీలకం. యేసు మనలో ఒకడు కావాలి. గమనించండి అతను అలాగే చేశాడు,తద్వారా అతను మనలాగే అనగా అతని సోదరులు (మరియు సోదరీమణులు) ఉండాలని చూసాడు , అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నము చేసాడు . కారణం ఏంటి ? ఆయన మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడమే కాకుండా, అయిన పరిపూర్ణ మరియు నమ్మకమైన ప్రధాన యాజకుడు మరియు ఆ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్త బలి కూడా ఆయనే . ఎంత నమ్మశక్యంకాని విషయము !

Thoughts on Today's Verse...

There are not many things the Bible says Jesus "had" to do. This is a key one. Jesus had to be one of us. Notice that he did this so he could be like us, his brothers (and sisters) in every way. The reason? So he could be the perfect and faithful high priest who not only made atonement for our sins, but was also the atoning sacrifice for those sins. Incredible!

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన యేసు, మీరు చేసిన నమ్మశక్యం కాని త్యాగానికి నేను మా తండ్రి కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకొనబడి మన శాశ్వత కుటుంబంలో మీ చిన్న తోబుట్టువుగా మారుటను బట్టి ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమ నుండి ప్రేరేపించబడిన మరియు మీ ప్రేమపూర్వక విశ్వాసంతో చేయబడిన ఈ కృపకు ధన్యవాదాలు. ప్రభువైన యేసు, నీ నామము ద్వారా నా ప్రశంసలను, మా తండ్రికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for the incredible sacrifice you made so I could be adopted into our Father's family and become your younger sibling in our eternal family. Thank you for this grace that was motivated out of your love and carried out by your loving faithfulness. Through your name, Lord Jesus, I offer my praise and thanks to our Father. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of హెబ్రీయులకు 2:17

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change