ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు చేయవలసి విషయాలు చాలా వున్నవి అని బైబిలు చెప్పుచున్నది . ఇది కీలకం. యేసు మనలో ఒకడు కావాలి. గమనించండి అతను అలాగే చేశాడు,తద్వారా అతను మనలాగే అనగా అతని సోదరులు (మరియు సోదరీమణులు) ఉండాలని చూసాడు , అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నము చేసాడు . కారణం ఏంటి ? ఆయన మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడమే కాకుండా, అయిన పరిపూర్ణ మరియు నమ్మకమైన ప్రధాన యాజకుడు మరియు ఆ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్త బలి కూడా ఆయనే . ఎంత నమ్మశక్యంకాని విషయము !

Thoughts on Today's Verse...

There are very few things the Bible says Jesus "had" to do. Becoming like us is a key he had to do things! Jesus had to be one of us, one with us, and one like us. Notice that Jesus did this so he could be like us in every way. Why is that important? So he could be the perfect and faithful high priest who not only made atonement for our sins, but he could also be someone we could fully trust because we know he understands our struggle with our sinful world. And now that we know this, we can trust Jesus to intercede for us! We can have complete confidence that he knows our struggles with mortality — not just because he is God and knows all things but because he also has been through life in our mortal world with all of its challenges, pains, difficulties, temptations, and hardships and personally experienced them in human flesh (Hebrews 2:14-18, 4:14-16).

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన యేసు, మీరు చేసిన నమ్మశక్యం కాని త్యాగానికి నేను మా తండ్రి కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకొనబడి మన శాశ్వత కుటుంబంలో మీ చిన్న తోబుట్టువుగా మారుటను బట్టి ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమ నుండి ప్రేరేపించబడిన మరియు మీ ప్రేమపూర్వక విశ్వాసంతో చేయబడిన ఈ కృపకు ధన్యవాదాలు. ప్రభువైన యేసు, నీ నామము ద్వారా నా ప్రశంసలను, మా తండ్రికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for your incredible sacrifice so I could be adopted into our Father's family and become your younger sibling in your eternal family. Thank you for this grace motivated by your love for us and accomplished through your faithfulness to the Father. Through the authority of your name, Lord Jesus, I offer my praise and thanks to you and trust in you. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of హెబ్రీయులకు 2:17

మీ అభిప్రాయములు