ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు యేసులో ఏమి చేసినది ఆశ్చర్యంమేమి కాదు . అవును, ఇది ఊహించనిది, కానీ అతని రాకడ గురించిన "సూచనలు" మరియు ప్రవచనాలు మన పాత నిబంధన యూదుల గ్రంథాలలో కనిపిస్తాయి. పవిత్ర ప్రవక్తలు దాని గురించి "చాలా కాలం క్రితం" మాట్లాడారు. కానీ ప్రవక్తల కంటే, యేసు రావడం అనేది దేవుడు తన మాటను నిలబెట్టుకోవడమే . యేసు రాకడ తన వాగ్దానాలకు దేవుని సమాధానం. అందుకే యేసులో దేవుని వాగ్దానాలన్నీటికి "అవును " అని పౌలు చెప్పగలడు మరియు యేసు ద్వారా "ఆమేన్" చెప్పబడింది (2 కొరింథీయులు 1:20). యేసులో, దేవుడు వస్తాడు, దేవుడు పరిచర్య చేస్తాడు, దేవుడు పట్టించుకుంటాడు, దేవుడు రక్షిస్తాడు, దేవుడు విమోచిస్తాడు మరియు దేవుడు తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు.

Thoughts on Today's Verse...

What God does in Jesus is not a surprise. Yes, it was unexpected, but the "hints" and prophecies of his coming are found all over the Jewish Scriptures, our Old Testament. The holy prophets had spoken about it "long ago." But more than the prophets, Jesus coming is God keeping his word. Jesus' coming is God's answer to his promises. That's why Paul can say that all God's promises find their yes in Jesus and it is through Jesus that the "amen" is spoken (2 Corinthians 1:20). In Jesus, God comes, God ministers, God cares, God saves, God redeems, and God keeps his promises.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, మీరు మీ వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకున్నందుకు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మీరు నాకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటారని నేను చింతించాల్సిన అవసరం లేదని నాకు తెలుసు; మీ ప్రేమ, స్వభావము మరియు దయ దానిని గూర్చిన హామీ ఇస్తుంది. కాబట్టి నేను మీకు నా కట్టుబాట్లను మరియు ప్రతిజ్ఞలను గౌరవించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి దయచేసి మీ పట్ల మరింత నమ్మకంగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చేయండి. ఇది మీకు ముఖ్యమని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను విధేయత నేర్చుకోవడమే కాదు, మీ స్వంత స్వభావంతో మరింత స్థిరమైన పాత్రను నేను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి . నా హృదయాన్ని విన్నందుకు ధన్యవాదాలు, యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

I thank you, Holy Father, that you keep your promises. I know I don't have to worry that you will keep your word to me; your love, character, and kindness guarantee that you will. So please help me be more faithful to you as I seek to honor my commitments and pledges to you. I know this is important to you not only because I need to learn obedience, but I also need to develop a character more consistent with your own. Thank you for hearing my heart, in Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of లూకా 1:68-70

మీ అభిప్రాయములు