ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కాపరులు మరియు అదే వాక్యంలో ప్రభువు మహిమ. కాపరులు ఇజ్రాయెల్‌లో గొప్ప వారసత్వాన్ని ఆస్వాదించారు, అబ్రహం, మోషే మరియు దావీదు ప్రముఖ కాపరులుగా ఉన్నారు మరియు దేవుడు గొప్ప కాపరిగా 23వ కీర్తన ద్వారా గుర్తించబడ్డాడు. కానీ ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో ఈ సమయానికి, వారు పెద్దగా పరిగణించబడలేదు. వారు గొర్రెల వాసనతో ఉన్నారు. వారు గొర్రెలతో కాలం గడిపారు. వారు నిజంగా శుభ్రంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా పరిగణించబడేంత మతపరమైనవారు కాదు. కాబట్టి దేవుడు తన దేవదూతలతో కూడిన గొర్రెల కాపరులకు యేసు జననాన్ని ప్రకటించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, అతను తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాడు : అది ప్రతి ఒక్కరూ దేవునిచే ప్రేమించబడతారు, ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి ప్రవేశం కలిగి ఉంటారు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ దేవునిచే కోరబడతారు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, కొన్నిసార్లు ఒక వ్యక్తి యొక్క బాహ్య రూపం మరియు కీర్తి నేను వారితో వ్యవహరించే విధానానికి రూపం మారుస్తుందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. కానీ ఈ రోజు, యేసులోని మీ కృప గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలని మీరు ఎంతగా కోరుకుంటున్నారో నాకు ఖచ్చితముగా తెలుసు. ప్రజలందరినీ ప్రేమించే హృదయాన్ని మరియు మీ కృపను వారితో పంచుకునే అభిరుచిని నాకు ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ఇలా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు