ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కాబట్టి, నూతన సంవత్సరానికి మీ లక్ష్యాలు మరియు ప్రణాళికలు ఏమిటి? మీకు గొప్ప కలలు మరియు ప్రశంసనీయ లక్ష్యాలు ఉన్నాయా? నేను అలా ఆశిస్తున్నాను. కానీ, నేను చేసే లక్ష్యాలను నేను ఎందుకు నిర్దేశించుకున్నాను మరియు నేను తయారుచేసే ప్రణాళికలను ఎందుకు చేస్తున్నానో ఆలోచించుటలో దయచేసి నాతో చేరండి. క్రిస్మస్ తరువాత, బహుమానాలు ఇచ్చే గొప్ప సీజన్లో, భవిష్యత్తు కోసం మా ప్రణాళికలు స్వార్థపూరితమైనవి కావు లేదా అసూయ, కామం లేదా దురాశ ఆధారంగా లేవని నిర్ధారించుకుందాం. దానికి బదులుగా, దేవుని మహిమ కోసం గొప్ప ఎత్తులను చేరుకోవడానికి మరియు ఇతరులకు ఆశీర్వాదం కావడానికి గొప్ప పనులు చేయడానికి మన హృదయాలను సెట్ చేద్దాం. లేకపోతే, గొప్ప విషయాలను చేరుకోవడానికి మన ప్రయత్నాలన్నీ చివరికి గందరగోళం, హృదయ విదారకం మరియు విధ్వంసంతో ముగుస్తాయి.

నా ప్రార్థన

శాశ్వతమైన దేవా, నేను రాబోయే సంవత్సరానికి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకునేటప్పుడు దయచేసి నాతో ఉండండి. మీ మహిమ కోసం నేను గొప్ప పనులు చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను నివసించే ప్రపంచంలో మరియు మీరు నన్ను పంపిన వ్యక్తుల సమూహంలో మీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change