ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเรามีสองทางเลือกคือ จะอยู่โดยความเชื่อ หรือสิ่งที่ตามองเห็น เราสามารถไว้วางใจในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและอำนาจของพระองค์ หรือจะพึ่งพากำลังของเราเอง แต่ความมั่งคั่ง สุขภาพ สถานะและชื่อเสียง จะผุพังและหายไป มีเพียงผู้เดียวที่จะยังอยู่เสมอสำหรับเรา และเรารู้ว่าเราพึ่งพาพระองค์ได้ เพราะพระองค์ก็อยู่กับคนเป็นจำนวนมากก่อนหน้าเรา ไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ตลอดไป และผมก็ประทับใจที่พระองค์บอกว่า: "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า"

Thoughts on Today's Verse...

We have two choices for our lives. Either we can live by faith, or we try to live by sight. We can trust in God's abiding presence and power or depend upon our own resources. However, wealth is like health, status, and reputation; they are all subject to decay, destruction, and disappearance. Only one Source is always there for us. We know we can depend upon God because he has been there for many people of faith in the past, those who have come before us. Never is a long forever! But this never is wonderful and a promise I will cherish forever: "Never will I forsake you!"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเป็นอยู่ตลอดกาล ขอบคุณที่พระองค์ไปคอยอยู่ล่วงหน้าข้าพเจ้า ขอบคุณที่ไม่ทิ้งข้าพเจ้าในอดีตตอนที่ข้าพเจ้าถูกทิ้ง ขอบคุณที่ทรงอยู่ด้วยในเวลาที่ข้าพเจ้านึกไม่ถึง จนเมื่อย้อนกลับไปดูถึงจะรู้ว่าพระองค์คอยเฝ้าดูอยู่อย่างเมตตาปราณี โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะเชื่อในคำสัญญาของพระองค์จริงๆ โดยเฉพาะที่พระองค์บอกว่าจะอยู่ด้วยเสมอ คำสัญญาที่ว่า "จะไม่ทอดทิ้ง" เป็นคำที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าในวันนี้! ขอบคุณพระองค์จริงๆ และอธิษฐานในนามของพระเยซูพระบุตรที่น่ารักของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy Father, the Great I Am, thank you for being there tomorrow before I arrive. Thank you for being there in my past when all others forsook me. Thank you for being there when I was unaware of your presence until I looked back and saw the evidence of your gracious presence. Please give me the courage to truly believe your promises, especially about always being with me and never forsaking me. Your promise has made "never" a crucial forever word for me today! Thank you. In the name of your loving Son, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 13:5

ความคิดเห็น