ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่นานหลังจากพระเยซูรับบัพติศมา พระองค์ได้ไปเผชิญหน้ากับซาตานในถิ่นทุรกันดาร 40 วันแห่งการทดลอง จำได้ไหมว่า คำแรกที่ซาตานพูด คืออะไร มันพูดว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ... " มันสุดยอดมากเลยที่พระเจ้าได้สร้างความมั่นใจให้กับพระเยซูเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ ก่อนที่ซาตานจะตั้งคำถามนี้ คุณคิดว่า วันนี้คนที่คุณรักอยากได้ยินอะไรจากปากของคุณ คุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะถูกทดลองเมื่อไหร่ แต่คุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ ดังนั้นให้รีบสร้างความมั่นใจให้กับเขาตอนนี้เลยก่อนที่มันจะสายเกินไป

Thoughts on Today's Verse...

Shortly after Jesus' baptism, he went to face Satan in a grueling 40 days of temptation. Remember what Satan's opening words were? "If you are the Son of God..." Wasn't it great that God had already reassured him of his relationship before it was questioned? What do those you love need to hear from you today? You don't know when their time of trial will come; you just know it will, so go ahead and reassure them before it's necessary!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะสรรหาคำพูดที่แสดงออกถึงความรักมาพูดกับคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยเถิด เพื่อเมื่อเกิดการทดลองขึ้น หรือคนอื่นพยายามชักจูงพวกเขาไปจากข้าพเจ้า พวกเขาจะได้มั่นใจไม่สงสัยในความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and loving Father, please help me to say the right words of love and affection to those whom I love so that when temptation comes, or when others try to draw them away from me, they will not doubt my love for them. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 1:11

ความคิดเห็น