ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรสำคัญที่สุด การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นหัวใจที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเกิดผลดี เรื่องนี้ก็ใช้ได้กับการเป็นศิษย์ของพระเยซูด้วย เราต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญและจำเป็นที่สุดก่อน เปาโลเตือนเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก ความเชื่อที่ไม่ได้แสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรัก ก็ตายแล้ว (ยากอบ 2) พระเยซูอยากให้ความเชื่อของเรามีการแสดงออกอย่างกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความรัก

Thoughts on Today's Verse...

What matters most? Priorities are key in our everyday lives if we are to be successful and productive. This is equally true in our discipleship. We want to concentrate on what is key, essential, and most important. Paul reminds us what is essential: Faith showing itself in loving actions. Faith that does not show itself in loving and helpful action is dead (James 2). Jesus wants our faith to express itself in vibrant and loving service.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งแทนที่จะสนใจในเรื่องที่สำคัญกลับไปสนใจในเรื่องไร้สาระแทน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าในเวลาที่เห็นความสำคัญของเรื่องตัวเองมากว่าการรับใช้คนอื่น โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะเห็นคนเหล่านั้นที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้ารับใช้ในวันนี้ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นถึงความรักของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please forgive me for the times I have lost sight of what is essential and focused on what is peripheral. Please forgive me for the times when my interests and concerns were more important to me than loving service to others. Please give me eyes to see the people you would have me serve today so others may know Jesus' love. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 5:6

ความคิดเห็น