ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เป็นผู้ชายต้องดูแลตัวเอง" ใช่ครับ เราจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แต่ส่วนหนึ่งของการเป็นคนมีความรับผิดชอบและคนที่ได้รับพระพร — อย่างน้อยตามที่พระเจ้ามอง — คือการเอาใจใส่คนอื่นๆ การอยู่เคียงข้างผู้ด้อยโอกาส และยื่นมือเข้าช่วยคนที่ถูกเอาเปรียบ ว่ากันจริงๆแล้ว เราก็คือผู้ดูแล "พี่น้อง" ของเรานั่นแหละ

Thoughts on Today's Verse...

"A man's got to take care of himself!" Yeah, we do have to be responsible folks. But, part of being responsible, part of being blessed — at least as God sees it — is to care for others, to stick up for the disadvantaged, and to intervene when someone else is being exploited. After all, we are our "brother's and sister's keeper!"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเอาใจที่เห็นแก่ตัวไปจากข้าพเจ้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจคนที่ถูกเอาเปรียบ ถูกทารุณ ถูกลืมและต้องการความช่วยเหลือ โปรดให้ข้าพเจ้ามีตาที่ใส่ใจเหมือนพระองค์ และมีใจที่เมตตาเหมือนพระเยซู ที่จะเห็นคนที่ทุกข์ยากและให้การช่วยเหลือกับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระ พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Remove the heart of selfishness, O God, that keeps me from caring for the downtrodden, abused, forgotten, and broken. Give me your eyes of concern and Jesus' heart of compassion to see them and minister to them. In his name, the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 1:17

ความคิดเห็น