ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัญญาเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เราเคารพในผู้อื่นแต่ยากที่จะพัฒนาในตัวเอง แต่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคนที่แสวงหามันจริงๆ แต่อย่าลืมเคล็ดลับในการขอละ — ขอ หาและเคาะ หรือไม่ก็อ่านคำแนะนำจาก หนังสือสุภาษิต บทที่ 2 ปัญญาเป็นของเราก็ต่อเมื่อเราแสวงหามันเหนือสิ่งอื่นใด และเห็นคุณค่าของมันยิ่งกว่าสิ่งมีค่าใดๆ พระเจ้าพร้อมที่จะมอบมันให้กับเรา แต่สติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณนี้เราต้องเห็นคุณค่าของมันก่อน ถึงจะได้มันมาครอบครอง

Thoughts on Today's Verse...

Wisdom is that elusive quality we respect in others and find so difficult to develop in ourselves. Yet God promises it to those who really ask. But remember the secret of ASKing — asking, seeking, and knocking. Or better yet, check out Proverbs 2. Wisdom is ours only if we seek it above all other possessions and value it above all other diversions. God longs to impart it, but there is something about spiritual wisdom that demands we value it before we can receive it.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ให้ของขวัญที่ดีทุกอย่าง โปรดอวยพระพรข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาในวันนี้ และขอให้การตัดสินใจทุกอย่างของข้าพเจ้าเป็นไปตามใจพระองค์ และเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้คำนึงถึงอาณาจักรของพระองค์เป็นหลักก่อนเสมอ และขอให้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพเจ้าให้เดินในทางของพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่า ถ้าพระองค์ไม่ช่วย ข้าพเจ้าก็จนปัญญาที่จะก้าวย่างไป ดังนั้นโปรดประทานสติปัญญาให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious giver of all good gifts, please bless me with wisdom today. Let me reflect your will and live for your glory in all my decisions. Let your Kingdom guide my heart as I make my choices and have your Spirit lead me in your ways. I confess, Father, that I cannot guide my own steps without your help. So grant me wisdom this day. I pray in Jesus name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 1:5

ความคิดเห็น