ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเก็บประสบการณ์ที่เรามีในพระเยซูไว้เงียบๆ ไม่ได้ มันช่วยไม่ได้ที่เราต้องพูดถึงสิ่งที่เราได้ยินมา ไม่มีผู้นำหรือภัยคุกคามใดๆ ที่สามารถหยุดเสียงของพระเจ้าที่พูดผ่านพยานที่เป็นคนของพระองค์ได้ การแบ่งปันความเชื่อของเราเกิดจากประสบการณ์อันท่วมท้นและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพระคริสต์ เมื่อเราแบ่งปันความเชื่ออย่างนี้ เราย่อมถูกปฏิเสธหรือเยาะเย้ย แต่มันไม่มีวันถูกลบล้างไปได้ เรามีประสบการณ์กับกิจการงานของพระเจ้าในชีวิตเรา ใครจะกล้าเก็บมันไว้เงียบๆ ไม่มีทาง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งทุกชนชาติ โปรดให้มิชชันนารีและผู้นำคริสตจักรมีคำพูดแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช โดยเฉพาะตอนที่พวกเขาต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยและความเกลียดชัง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้วิธีการเข้าถึงคนที่หลงหายรอบๆ ตัว และโปรดอวยพรพวกผู้ประกาศ ที่พยายามหาวิธีและเข้าใจถึงแนวทางของพระองค์ที่จะเข้าถึงคนที่หลงหายในโลกของเราทุกวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้ป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของข้าพเจ้าและของคนทั้งโลก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น