ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเจ็บปวดที่ไม่ยุติธรรม! โห แค่คำเหล่านั้นก็ทำให้ผมขนลุกไปทั้งสันหลังแล้วล่ะครับ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือเหมาะสมน่ะหรือครับ เรามีพี่น้องหลายคนที่อยู่ภายใต้ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ไม่ยุติธรรมเพราะความมุ่งมั่นและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้เดียว พระบุตร พระเยซูคริสต์ จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไหมล่ะครับ ถ้าเราผู้ที่ไม่ต้องเผชิญกับการข่มเหงและความยากลำบาก เริ่มอธิษฐานให้กับพี่น้องฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่ต้องอยู่ภายใต้การข่มเหง ความทุกข์ และความเจ็บปวดทรมาน เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเองก็ต้องสำแดงพระคุณของพระคริสต์ในเวลาที่ยากลำบากเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก็ขอให้พวกเราอธิษฐานที่พระบิดาของเราจะไม่เพียงแต่ให้กำลังพวกเขาในการอดทน แต่ขอให้พระองค์ยังช่วยพวกเขาในเร็ววันด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และเมตตา ขอทรงอวยพรลูกๆ ของพระองค์ในวันนี้ที่กำลังประสบความเจ็บปวดและความยากลำบาก เมื่อพวกเขาสำแดงพระคุณของพระเยซู ไม่ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเพราะการข่มเหง หรือเพราะความยากลำบากของชีวิต ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้พระองค์สร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องของข้าพระองค์ที่กำลังทุกข์ทรมาน แต่พระบิดา ข้าพระองค์รู้คำตอบที่แน่นอนสำหรับความทุกข์ทรมานนี้ คือเพื่อการกลับมาของพระเยซู ดังนั้นขอทรงโปรดส่งพระเยซูมาในเร็ววัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น