ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วันนี้ให้เรามาเน้นดูความคิดง่ายๆเรื่องหนึ่งกัน ถ้าแบ่งตามเวลาของเรา ความสนใจ วิถีชีวิต การใช้จ่ายเงิน และการพูด อะไรหรือใครที่เป็นพระของเรา ใช่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตหรือเปล่า

Thoughts on Today's Verse...

Let's focus on one simple concept today. Based on the allocation of our time, interest, lifestyle, expenditures of money, and speech, who or what is our god? Is it the Lord God?

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ารู้สึกผิดที่ยอมให้รูปเคารพมากมายมาเป็นใหญ่ในชีวิตและดึงความสนใจของข้าพเจ้าไป โปรดอวยพร และเสริมกำลังข้าพเจ้า ให้มีจิตใจที่แน่วแน่ ข้าพเจ้าอยากมีจิตใจที่เป็นอิสระจากสิ่งที่ผิดๆ ที่อาจจะบิดเบือนหรือบั่นทอนความจงรักภักดีที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I am convicted, dear Heavenly Father, of how many false gods crowd into my world and seek my attention. Please bless me and empower me with an undivided heart. I want my heart to be free from anything false that might distort or diminish my loyalty to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 2:28

ความคิดเห็น