ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญบางอย่างมีค่าและวิเศษเกินกว่าที่จะหาถ้อยคำมาบรรยาย ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเราเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์รับเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ พระเยซูรับเราเป็นน้องของพระองค์ คนในโลกนี้ไม่ได้รู้ถึงความจริงเรื่องนี้ แม้ว่าพระเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่พระองค์ทรงสร้างก็ตาม พระวจนะของพระเจ้ายืนยันถึงความจริงเรื่องนี้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการอวยพรที่พิเศษที่ให้เราได้เป็นลูกของพระองค์ ข้าพระองค์ยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่ยิ่งใหญ่ของของขวัญนี้ อย่างไรก็ตามพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์อยากที่จะเรียนรู้ถึงความหมายของของขวัญนั้น และข้าพระองค์มีความหวังอย่างชื่นชมยินดีว่าในวันที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ ข้าพระองค์จะมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของความชื่นชมยินดีนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น