ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทั้งสองคำนี้เป็นมากกว่าแค่คำนำหน้าชื่อของพระเยซู แต่มันเป็นเสาหลักที่เราสามารถก่อร่างสร้างขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต เป็นผู้ครอบครองและกษัตริย์ของเรา พระองค์เป็นเจ้านายและเป็นอาจารย์ของเรา เรามอบใจเราที่จะทำตามใจพระองค์ และเปิดรับการทรงนำของพระองค์ เรายอมพระเยซูทั้งกายใจ พระเยซูเป็นพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ เป็นผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม พระองค์เป็นผู้ที่ผู้พูดแทนพระเจ้าพูดถึง ทรงเป็นผู้ครอบครองและพระผู้ช่วยให้รอด เป็นเจ้านายและเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่จะนำเรากลับบ้าน พระเยซูเป็นผู้ที่ยอมถูกตรึงบนกางเขนเพื่อนำการอภัย การไถ่บาป และความรอดมาให้เรา พระองค์ผู้ถูกตรึงบนกางเขน เป็นทั้งองค์เจ้าชีวิตและพระคริสต์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า เราสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และขอบคุณสำหรับความเมตตาและความรักที่เสียสละของพระองค์ ข้าแต่พระบิดา เราสรรเสริญพระองค์ สำหรับการส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์มา เพื่อมาตายไถ่เราจากบาป และฟื้นขึ้นเพื่อนำความหวังและความรอดมาให้กับเรา ข้าแต่ พระเจ้าผู้ครอบครอง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามอบจิตใจให้กับพระเยซู และเปิดปากสรรเสริญองค์เจ้าชีวิตพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ผ่านทางการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น