ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ใจเย็นๆ" เป็นเสียงพูดจากสวรรค์ ให้มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ แต่ให้เชื่อมั่นและอดทน มันจะเป็นไปได้ยังไง แต่เรารู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเราเสมอ พระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้า เป็นหลักฐานที่ดีเยี่ยมว่าพระองค์นั้นรักษาสัญญาเสมอ และเมตตาใช้อำนาจไถ่เราจากบาป และแบ่งปันความรักของพระองค์ให้กับลูกๆด้วยใจกว้างขวาง ดังนั้นให้เราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ และเต็มใจที่จะสงบนิ่ง อดทน วางใจ และมีความหวังในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ในเวลาที่สงบนิ่งนี้ ข้าพเจ้าขอพักพิงในพระองค์ และทิ้งความวิตกกังวลทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์พร้อมที่จะไถ่ถอนชีวิตของข้าพเจ้าตลอด ข้าพเจ้ามั่นใจที่จะฝากจิตวิญญาณ อนาคต ความหวัง ของข้าพเจ้าไว้ในกำมือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น