ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นอธิษฐานสำหรับคริสเตียนที่ไพเราะมากนะครับ! ในโลกที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว มันดีไหมล่ะครับที่เราได้รับการเตือนให้นึกถึงผลกระทบที่ดีและไม่ดีที่จากเรา อย่าให้เรามองแค่ผลกระทบด้านร้ายของความหน้าซื่อใจคดและการต่อต้านของเรา แต่ให้เราอธิษฐานว่าความล้มเหลวของเราจะไม่ทำลายการขยายแผ่นดินของพระเจ้า หรือทำลายพี่น้องในพระคริสต์ของเราที่กำลังพยายามรับใช้และถวายเกียรติพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้มีพระคุณและยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะทำบาป ข้าพระองค์รู้ว่ามันการต่อต้านพระองค์ และทำให้พระองค์เสียพระทัย ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะทำบาป เพราะข้าพระองค์รู้ว่ามันทำให้ข้าพระองค์แย่ลง และทำให้ข้าพระองค์อ่อนแอต่อการโจมตีของซาตานในอนาคต ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะทำบาปและนำความอับอายมาสู่พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะบาปและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่แสวงหาพระองค์สะดุด ขอทรงโปรดอภัยบาปของข้าพระองค์ แต่พระบิดา ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์ไม่สะดุดในช่วงเวลาแห่งการทดลองของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของผู้ที่เอาชนะสิ่งล่อลวงและบาป คือองค์พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น