ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอีกคนหนึ่งมาเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้า ไม่ว่าจะคนนั้นจะยิ่งใหญ่ เคร่งศาสนาหรือพิเศษแค่ไหน ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ เราสามารถไปหาพระองค์ได้อย่างอิสระ และรู้ว่าพระเจ้าได้ให้คนกลางที่สมบูรณ์แบบระหว่างพระองค์เองกับเราแล้ว คนกลาง คนเดียวเท่านั้น ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร และเป็นหัวหน้านักบวชต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแทนเรา ชื่อของคนนั้นคือ พระเยซูคริสต์ และพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพี่ชายของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์สามารถเข้าถึงพระองค์ได้ง่ายอย่างอิสระ ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าพึ่งพากำลังของตัวเอง ข้าพระองค์ก็ไม่มีความเข้มแข็งหรือความชอบธรรมพอที่จะเข้าใกล้พระองค์ แต่ในพระคุณของพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่จ่ายค่าไถ่บาปของข้าพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังให้คนกลางเพื่อเป็นวิธีการให้ข้าพระองค์เข้าใกล้พระองค์ พระเยซู ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ด้วย ที่จ่ายค่าไถ่บาปและอยู่ด้านข้างของพระบิดา เพื่อที่จะขอร้องและพูดแทนข้าพระองค์ ขอบพระคุณ พระเยซู ที่ให้พระบิดารับรู้คำอธิษฐานนี้ อธิษฐานในพระนามพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น