ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เรารอด ก็สิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเราผ่านทางพระเยซูไง ให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ละทิ้งความไว้วางใจนี้ และหันมาพึ่งพาในความหวังนี้ ในข่าวดีนี้ที่ทำให้เรารอด ไม่มีชื่อใด หรือข่าวดีใด หรือคำสอนใดอีกแล้ว ที่จะทำให้เรารอดได้ (กิจการ 4:12; กท. 1:3-9; คส. 2:6-16) เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก และต้องไม่ยอมให้ใครมาลดทอนข่าวดีนี้ลงด้วย ขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อนี้ ในความไว้วางใจนี้ อันเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราผ่านทางพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

What saves us? What God did for us in Jesus! Let's make a commitment to let nothing make us relinquish our trust and dependency upon that hope, that Gospel by which we are saved. There is no other name, no other Gospel, no other message that can give us salvation. (see Acts 4:12; Gal. 1:3-9; Col. 2:6-16) We don't need to add anything else to it. We must never let anyone take anything away from it. Let's hold firmly to this faith, this trust, in God's grace given to us in Jesus!

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า นอกจากพระองค์แล้วข้าพเจ้าไม่ไว้วางใจในอะไรเลย รวมทั้งข่าวดีอื่นๆด้วย นอกจากเรื่องราวความรักและพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระเยซู เหมือนเนื้อร้องในเพลงสรรเสริญเก่าแก่ ที่ว่า "พระบิดาที่รัก ขออย่าได้มีวันที่ข้าจะละทิ้งความรักที่มีให้กับพระองค์ไป" อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I trust in no other God but you. I trust in no other Gospel but the story of your love and grace in Jesus. As the old hymn so beautifully puts it, I ask dear Father that I may "never, ever, outlive my love for Thee." In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:2

ความคิดเห็น