ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฟื้นขึ้นของพระเยซูเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง บรรดาผู้หญิงที่ติดตามพระองค์ตั้งแต่ตอนที่ทรงถูกตรึงบนกางเขนและตอนฟื้นขึ้นมาได้มารวมตัวกันเพื่ออธิษฐานด้วยความคาดหวัง และเราก็คงคาดหวังว่าแม่ของพระเยซูก็ต้องอยู่ทีนั่นด้วย แต่สังเกตดีๆ นะครับ บรรดาน้องชายของพระองค์ที่เคยสงสัยและเยาะเย้ยพระองค์ก็อธิษฐานด้วยความคาดหวังที่พี่ชายของพวกเขาจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา ใช่แล้วครับ พวกเขารอคอยแต่ไม่ได้รอคอยอย่างเกียจคร้านนะครับ พวกเขาอธิษฐาน แต่พวกเขาก็คาดหวังว่างานท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูจะสำเร็จผ่านพวกเขา พระเจ้าทำในสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อคนที่รักพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาแล้ว อธิษฐานด้วยความคาดหวัง แล้วจะรออะไรล่ะครับ ให้รวมกลุ่มกับคนที่รักพระเยซู และอธิษฐานด้วยความคาดหวังว่างานของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านคุณ

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' resurrection changed everything! The women who were so faithful to him through the crucifixion and resurrection are there, obediently praying in expectation. As we might expect, Jesus' mother is there praying as well. But look carefully and you will see Jesus' brothers, once doubting and ridiculing him, now praying in expectation of their risen brother's release of power through the outpouring of the Holy Spirit. Yes, they are waiting, but not idly waiting. Yes, they are praying, but they are also expecting the great work of the risen Jesus which will be done through them! God does amazing things when people who love the risen Jesus pray with expectation. So what are you waiting for? Get with a group of those who love Jesus, and pray with expectation for God's work to be done through you.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีฤทธานุภาพ ขอทรงอวยพรความพยายามของข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์หนุนน้ำใจให้คนอื่นร่วมในการอธิษฐาน ขอทรงให้การฟื้นฟูแก่ผู้ที่เรียกหาพระองค์ และให้ผู้หิวกระหายแต่ยังไม่รู้ตัวว่าต้องการพระเยซูได้มีใจร้อนรน ขอทรงนำการฟื้นฟูมาสู่คนของพระองค์ ขอทรงเทพระคุณของพระองค์ให้แก่คนที่ต้องการรู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty and All-powerful God, please bless my efforts as I seek to encourage others to join me in fervent prayer. I pray that you will bring revival among those who call on your name and a stirring among those who are hungry, but don't yet recognize their hunger is for Jesus. Please bring revival to your people and an outpouring of grace to those who need to know Jesus as their Savior. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 1:14

ความคิดเห็น