ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราทำสิ่งต่างๆ ด้วยการขาดสติปัญญาและต้องเจอกับผลที่น่าเสียใจ พระเจ้าต้องการให้สติปัญญาฝ่ายวิญญาณแก่เรา ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยเราในการเลือกอย่างฉลาดเท่านั้น แต่ยังให้เราสามารถทำและแสดงออกด้วยสติปัญญาและความเมตตาด้วย ในแต่ละวัน ก่อนที่จะเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ให้เราแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า และขอสติปัญญาจากพระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการสติปัญญาจากพระองค์ ที่จะช่วยข้าพระองค์ในการตัดสินใจที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ ในวันนี้ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาทั้งในสมองและในจิตใจของข้าพระองค์ เพื่อที่การกระทำ คำพูด และการตัดสินใจต่างๆ ของข้าพระองค์จะไม่เป็นเพียงแค่การทำให้พระองค์พอพระทัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการอวยพรแก่คนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น