ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่แล้วครับ การที่เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นขึ้น ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการมีชีวิตคือจุดหมายปลายทางของเรา ไม่ใช่เป็นเพียงการเดินทาง สิ่งที่เรากำลังเจอในชีวิตตอนนี้ เป็นเพียงการบอกใบ้ของสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตกับพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์ สำหรับแผนงานแห่งความรอดและการจ่ายค่าไถ่เพื่อให้เราได้รับความรอด ขอบพระคุณที่ตอนนี้ข้าพระองค์สามารถวางใจในอนาคตของข้าพระองค์ที่จะมีกับพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับสวรรค์ ความหวัง และสำหรับบ้านที่เตรียมไว้ให้กับข้าพระองค์ได้อยู่กับพระองค์ ขอพระสิริและการสรรเสริญมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น