ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่แล้วครับ การที่เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์และทรงฟื้นขึ้น ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการมีชีวิตคือจุดหมายปลายทางของเรา ไม่ใช่เป็นเพียงการเดินทาง สิ่งที่เรากำลังเจอในชีวิตตอนนี้ เป็นเพียงการบอกใบ้ของสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตกับพระเจ้าเท่านั้น

Thoughts on Today's Verse...

Yes, we can KNOW! Don't settle for less!! Confidence is so crucial that God sent his Son to die and be raised so we could know that life is our destination, not just our journey. While that life is experienced now, it is only a hint, a foretaste, of what lies ahead in our future with the Lord.

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์ สำหรับแผนงานแห่งความรอดและการจ่ายค่าไถ่เพื่อให้เราได้รับความรอด ขอบพระคุณที่ตอนนี้ข้าพระองค์สามารถวางใจในอนาคตของข้าพระองค์ที่จะมีกับพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับสวรรค์ ความหวัง และสำหรับบ้านที่เตรียมไว้ให้กับข้าพระองค์ได้อยู่กับพระองค์ ขอพระสิริและการสรรเสริญมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, heavenly Father, for your plan of salvation and the cost you paid to make it happen. Thank you that I can now have confidence in my future with you as your child. Thank you for heaven, for hope, and for my home with you. To you belong all the glory and praise, and in your name, Lord Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 5:13

ความคิดเห็น