ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะไม่ลังเล ในโลกที่แทบจะหาความยุติธรรมไม่ได้นี้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า ในที่สุดความยุติธรรมจะเป็นฝ่ายชนะ ความหวังของผู้คนทั่วทั้งแผ่นดิน คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูผู้รับใช้ขององค์เจ้าชีวิต พระองค์จะมาพร้อมกับนำความจริงและความยุติธรรมของพระเจ้ามาด้วย มารามาธาร์ (1กธ16:22)ขอเสด็จกลับมาเร็วๆด้วยเถิด โอ องค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตา ข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วกับการทุจริตในโลกนี้และการเอารัดเอาเปรียบคนดีๆที่ไม่มีทางสู้ ได้โปรดส่งพระเยซูกลับมาเร็วๆ พร้อมกับนำกฎที่ชอบธรรมและยุติธรรมในอาณาจักรของพระองค์มาด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น