ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นคริสเตียนก็คือการตายต่อตนเอง บางคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว รับไม่ได้ และอ่อนแอ พวกเขาคิดไม่ออกว่า "ทำไมต้องสละความอยากมี อยากได้ ที่เราโหยหา เพื่อไปทำตามสิ่งที่คนอื่นสั่งด้วย" พวกเขาคิดว่า "นั่นมันทาสชัดๆ" แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า การยอมทิ้งความอยากมีอยากได้อยากเป็นของเราเพื่อพระคริสต์นั้น มันเหมือนกับนกที่ล่องลอยไปตามลม หรือเหมือนปลาที่แหวกว่ายไปตามกระแสน้ำ สบายๆ เพราะเมื่อเรายอมจำนนต่อองค์เจ้าชีวิต พระองค์ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่พระองค์สร้างให้มาเป็น คือหนึ่ง เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องที่เป็นนิรันดร์ สองเป็นคนที่ได้รับอำนาจที่จะมีชีวิตเหนือความตาย และสามเป็นคนที่ได้รับความเมตตาให้เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างคือพระบิดาของเรา แล้วการยอมอยู่ใต้พระคริสต์นั้น เราต้องสูญเสียอะไรบ้าง ข้อแรก สูญเสียความเห็นแก่ตัวของเรา และข้อสอง สูญเสียความพินาศที่เราจะเจอเพราะไม่เชื่อฟังไง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทำกิจภายในข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู เมื่อพระองค์สร้างข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะใช้ข้าพเจ้าเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะคิดฝันได้ โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจด โปรดใช้ชีวิตของข้าพเจ้าให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากล้าคิดกล้าฝันในงานใหญ่ของพระองค์ โปรดประทานเรี่ยวแรงที่จะทำทุกสิ่งนี้ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า และโปรดให้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ ใฝ่ฝันหรือต้องการ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น