ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

รางวัลแห่งการอดทนรอคอย ถ้าจะมีคำที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของสังคม "สมัยใหม่" นี้ ก็คงจะเป็นข้อนี้แหละ ที่ว่า ตั้งสติไว้ให้พร้อม...บังคับตัวเองไว้ให้ดี...ตั้งความหวังให้เต็มที่...นี่ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อ แต่เป็นความจริงที่ไม่ตายที่วิญญาณนักสู้ของพี่น้องที่จากไปก่อนหน้าเราแล้ว ได้ยึดมั่นไว้

Thoughts on Today's Verse...

The reward of delayed gratification! If there were ever a verse that did NOT match the whims of our "modern" society, this would have to be it! Prepare... be self-controlled... focus your hopes on the future... none of those is an advertising slogan, but they all are the sustaining truths of the great souls who have gone before us!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ช่วยทำให้ผมมีความอดทนและสัตย์ซื่อ ที่จะยอมให้พระองค์สร้างอุปนิสัยและสติปัญญา ในแบบที่โลกผมขาดแคลนอย่างมากและที่ผมจำเป็นต้องมีอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal God, please help me have the patience and faithfulness to let you fully form in me the character and the wisdom that my world so much lacks and I so much need. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 1:13

ความคิดเห็น