ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดว่า "รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" พระเยซูมาเพื่อแบกภาระของเราและแบกรอยเปื้อนและความเจ็บปวดจากความบาปของเราไป (อ่าน อิสยาห์ 53ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่สำคัญมาก ที่พูดถึง "ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานของพระเจ้า" ต่อมาพระคำภีร์ใหม่ได้ยกข้อนี้ขึ้นมาอ้างถึงพระเยซู) ตอนนี้พระองค์ขอให้เราใช้ชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการไถ่แล้ว อย่าเก็บความรอดไว้คนเดียว แต่ให้แสดงออกให้คนรอบข้างเห็น อย่าแค่บอกว่าจะอธิษฐานเผื่อ หรือถามไถ่ทุกข์สุขตามมารยาท แต่พระเจ้าเรียกเรามา เพื่อรับใช้ ดูแลสั่งสอน และช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

Thoughts on Today's Verse...

This is just another way of saying, "Love your neighbor as yourself!" Jesus came to bear our burdens and carry away the stain and pain of our sin. (Read Isaiah 53 for a powerful description of God's Suffering Servant, a passage quoted in the New Testament in reference to Jesus.) He now asks us to live redemptively, in practical ways, toward those around us. More than just praying, or asking what we can do to help, we are called to serve, minister, and assist others who are burdened.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีเมตตา โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ให้มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้ พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ต้องแบกภาระอันหนักอึ้ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and merciful God, please give me eyes to see, a heart willing to serve, and hands ready to help the people in my path that need a burden lifted. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 6:2

ความคิดเห็น