ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับคนของพระองค์ หลังจากที่พระผู้ช่วยของพวกเขาได้นำการเยี่ยวยาและฤทธิ์อำนาจที่จะอวยพรมาให้กับพวกเขา ตามความชอบใจขององค์เจ้าชีวิต ซึ่งเมื่อดูดีๆ นี่ก็คือคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราที่เป็นคริสเตียนเหมือนกัน เรามีความชื่นชมยินดีอย่างมาก เพราะพระเจ้าได้ช่วยกู้เราให้พ้นจากกฎ ความบาป และความตาย ผ่านมาทางพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเรา เป็นเพราะการสละชีพของพระเยซู เราจึงได้สวมใส่พระคริสต์ในฐานะลูกๆของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:26-27) และได้รับเสื้อผ้าแห่งความรอดและเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้าเพราะการสละชีพของพระเยซู ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอขอบคุณที่ยอมจ่ายค่าไถ่ให้ข้าพเจ้าพ้นจากบาปเพื่อจะได้มีชีวิตใหม่ ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอขอบคุณที่ทรงชำระล้างข้าพเจ้าจากบาปและยังให้กำลังใจกับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง ให้สมกับคนที่พระองค์ได้สร้างขึ้นใหม่ที่สะอาดหมดจดรอบด้าน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น