ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือสัญญาของพระเจ้ากับคนของพระองค์ หลังจากที่พระผู้ช่วยของพวกเขามาพร้อมกับการรักษาและอำนาจที่จะอวยพรพวกเขาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในหลายๆ ทาง นี่ก็เป็นสัญญาของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนด้วย เรามีความยินดีอย่างมากเพราะพระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากกฎความบาปและความตายผ่านมาของพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิต ในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า เราก็สวมใส่พระคริสต์ ทั้งหมดนี้เพราะการเสียสละของพระเยซู (กาลาเทีย 3:26-27) และได้รับเสื้อผ้าแห่งความรอดและเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่ทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรมโดยการเสียสละของพระเยซู ขอบคุณพระเยซูเจ้าในการจ่ายราคาสำหรับความผิดบาปของข้าพระองค์เพื่อให้ฉันชีวิต ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ และเให้กำลังข้าพระองค์ในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตในทางที่คนที่อยู่รอบข้างจะได้รู้ว่าพระองค์สร้างข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น