ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถอธิษฐานเผื่อกันและกันได้ และเผื่อตัวเราเองด้วยก็คือ เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ( 1 โครินธ์ 2) นมัสการพระเจ้า (ยอห์น 4) และพูดกับพระองค์ (โรมัน 8) ให้เราขอพระเจ้าที่จะใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่จะช่วยเราให้รู้จักพระองค์มากขึ้น พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของทุกสิ่ง แต่พระองค์เป็นพระบิดาผู้ที่ห่วงใยเราจริงๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าแห่งความลึกลับและผู้ทรงมีพระสิริ ขอทรงเปิดใจข้าพระองค์ที่จะรู้่จักพระองค์มากขึ้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับพระองค์ ความรักของพระองค์ และพระสิริของพระองค์ เราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้น และสะท้อนให้คนอื่นเห็นพระลักษณะและพระคุณของพระองค์อย่างสมบูรณ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น