ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานที่ดีที่สุดอันหนึ่งคือการขอให้เพื่อนๆและตัวเรา รู้จักพระเจ้าดียิ่งๆขึ้นไป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น ( 1 โครินธ์ 2) นมัสการพระเจ้า (ยอห์น 4) และพูดคุยกับพระองค์ (โรมัน 8) ให้เราขอพระเจ้าที่จะใช้พระวิญญาณของพระองค์ช่วยให้เรารู้จักตัวตนของพระองค์จริงๆ ไม่ใช่แค่รู้เรื่องราวของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นพ่อที่ห่วงใยเราจริงๆอีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าแห่งความลึกลับทั้งสิ้นและผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะรู้จักพระองค์ดีขึ้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า โปรดอวยพรครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ ที่จะหยั่งรู้ถึงพระองค์ ความรักของพระองค์ และสง่าราศีของพระองค์ เราอยากรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น และสะท้อนอุปนิสัยและพระคุณของพระองค์ได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น