ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ กล่าวถึง น้ำและพระวิญญาณว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญคู่กันในการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ อย่างหนึ่งคือ การกระทำที่แสดงออกถึงการยอม อีกอย่างเป็นของขวัญที่เตือนว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างเราขึ้นใหม่ได้ด้วยอำนาจของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจเลยครับ ที่พระเยซูให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่าง ในการเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ยอมรับว่าความพยายามที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ มักจะล้มเหลวและความสม่ำเสมอของข้าพระองค์ก็ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงให้พระคุณของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู และสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่โดยการเกิดทางจิตวิญญาณในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น