ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์ผูกพันกับคนของพระองค์ พระองค์รักความยุติธรรม และผู้ที่แสวงหาความยุติธรรม พระองค์จะไม่ลืมคนของพระองค์ ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์โดยการแสดงลักษณะของพระองค์ในชีวิต พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์ด้วยอำนาจที่ปกป้องของพระองค์ตลอดไป เหมือนกับที่พระเจ้าเคยบอกไว้ว่า "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงสัตย์ซื่อและเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการเตือนถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่ออย่างเต็มที่ว่าข้าพระองค์สามารถวางอนาคตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ได้ และพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ไปพบพระองค์ด้วยชัยชนะและความชื่นชมยินดี ขอบพระคุณสำหรับความหวังที่แน่นอนและมั่นคง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น