ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอุทิศตัวให้กับคนของพระองค์ พระองค์รักความยุติธรรม และรักคนที่แสวงหามัน พระองค์จะไม่ลืมคนของพระองค์ คือคนเหล่านั้นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วยชีวิตที่แสดงลักษณะของพระองค์ออกมาให้เห็น พระเจ้าสัญญาว่า พระองค์จะรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับคนของพระองค์ คือจะปกปักรักษาพวกเขาไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการปกป้องของพระองค์ตลอดไป เหมือนกับที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้ในที่อื่นๆ ว่า"เราจะไม่ละเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าแน่"

Thoughts on Today's Verse...

God is committed to his people. He loves justice, and those who pursue it. He will not forget his people, those who seek to honor him by displaying his character in their lives. God has promised that he will honor his promises to his people and preserve them with his protecting power, forever. As God has promised elsewhere, "Never will I leave you, never will I forsake you!"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สัตย์ซื่อและเป็นนิรันดร์ ขอบคุณสำหรับคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นเร้าใจมากที่รู้ว่าพระองค์ไม่เคยละทิ้งข้าพเจ้าไปตามสัญญาที่ให้ไว้ ข้าพเจ้าเชื่ออย่างเต็มที่ว่า ข้าพเจ้าสามารถฝากอนาคตไว้กับพระองค์ได้ และพระองค์จะนำข้าพเจ้าไปอยู่กับพระองค์อย่างผู้มีชัยด้วยความชื่นชมยินดียิ่ง ขอบคุณสำหรับความหวังที่แน่นอนและมั่นคงนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal and Faithful Father, thank you for your great promises. I am thrilled at the reminder of your faithful presence in my life. I fully believe that I can entrust my future to you and that you will bring me into your presence with victory and great joy. Thank you for my sure and steadfast hope. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 37:28

ความคิดเห็น