ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกว่าอะไรที่อยู่ในใจเรา มันจะแสดงออกมาให้เห็นในที่สุด ผู้ฉลาดเลิศที่เขียนหนังสือสุภาษิตบอกเราว่าให้ปกป้องจิตใจของเราเพราะมันเป็นแหล่งน้ำพุแห่งชีวิต เยเรมีย์อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จิตใจของเราดี ที่"องค์กรดวงประทีปแห่งใจ"นี้ เราจะเน้นความสำคัญของสิ่งที่เราจะใส่เข้าในใจ เพราะมันจะมีผลเป็นอย่างมากกับจิตใจของเรา ดังนั้น ให้เราเชิญองค์เจ้าชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราทำ คิด อ่าน ดู หรือฟัง ขอให้พระองค์ขจัดสิ่งที่หลอกลวงออกไป และช่วยให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันคุ้มค่ากับเวลาและความสนใจของเราจริงๆ

Thoughts on Today's Verse...

Jesus told us that what is in our heart ultimately works its way out into our public life. The great wise man of Proverbs told us to guard our heart because it is the well spring of our life. Jeremiah wants us to know that God knows our heart. At Heartlight, we want to stress the importance of what goes into our hearts because it really makes a difference in what goes on inside our heart. Invite the Lord into what you do and think and read and watch and hear. Ask him to remove deceit and help you see if what you are doing is really worthy of your time and interest.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดช่วยข้าพเจ้าปกป้องจิตใจของข้าพเจ้า และฉลาดพอที่จะไม่ใส่สิ่งที่จะเข้าไปขโมยเวลาที่จะอุทิศตนให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะบริสุทธิ์หมดจดทั้งนอกและใน โปรดสำรวจจิตใจของข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้ากำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาขโมยเวลาในการอุทิศตัวให้กับพระองค์ไป จนเสียโอกาสที่จะนำคนอื่นให้มารู้จักกับพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, please help me guard my heart and be wise enough not to place things into it that would rob it of its devotion to you. I want to be pure through and through. Please search me and help me remove everything that would steal my devotion from you and that would ruin my influence with others for you. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 17:9-10

ความคิดเห็น