ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นตอนนี้เลย นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกในพระคัมภีร์ยอห์น แน่นอน เราไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงวันที่เราจะกลับบ้านไปหาพระเจ้าหรอก เราสามารถที่จะยินดีกับมันได้เดี๋ยวนี้เลย พระเยซูอยากให้เรารู้จัก และมีประสบการณ์กับความรักของพระองค์และการสถิตอยู่ของพระบิดาในชีวิตเราเดี๋ยวนี้เลย พระองค์ถึงกับอธิษฐานเผื่อเราในเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นให้เราแสวงหาพระบิดากันเถอะ ไม่ใช่แค่จะได้รู้เรื่องพระองค์ แต่เพื่อจะได้ติดสนิทกับพระองค์ พระองค์อยากอยู่ใกล้เรา และจะใกล้ชิดเราเมื่อเราเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ทำงานในเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดเราหรือเปล่า แต่อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดและทำงานในเรา ขอให้เราเปิดตาใจสำหรับพระบิดา และขอให้พระองค์ทำให้เราได้เห็นพระองค์กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Eternal life begins, now! That is one of Jesus' messages in the Gospel of John. For sure, we don't get to enjoy all of the blessings that await us when we go home to the Father. But, Jesus wants us to know and to experience his love and the Father's presence in our lives, now! He even prayed it for us! So let's seek the Father — not to just know about him, but to know him! He longs to draw near to us and will do so as we draw near to him! He is at work in us, so the real issue isn't his nearness, but our awareness of his presence and work. Let's open our eyes and our hearts to our Father, and ask him to reveal his presence to us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระองค์ยอมให้ข้าพเจ้าเข้ามาใกล้ชิดพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกไม่คู่ควรเลยที่พระองค์สัญญาว่าจะทำงานในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็เห็นแก่ตัวมากจนมองข้ามการสถิตอยู่และพระคุณของพระองค์ไป โปรดให้สติกับข้าพเจ้าที่จะระลึกได้ถึงการจัดเตรียมด้วยความห่วงใยที่พระองค์มีให้กับข้าพเจ้าในแต่ละวัน ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งๆขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

It amazes me, Heavenly Father, that you let me approach you, the Almighty and Holy God. I am humbled by your promise to be at work in my life. Forgive me for the times that I have been so full of myself that I have not acknowledged your presence and grace. Make me more aware of your providential care and your daily presence in me through your Spirit. Open my eyes and heart, dear Lord, that I may know you more fully. In the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 17:3

ความคิดเห็น