ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะสั่งให้คนอื่นเคารพให้เกียรติคุณได้อย่างไรถ้า คุณเป็นเด็ก? คุณทำไม่ได้! คุณจะได้รับความเคารพจากลักษณะนิสัยและการใช้ชีวิตของคุณ พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องชื่นชมและยอมรับคริสเตียนที่อายุน้อยกว่าที่เป็นผู้มีความเชื่อเข้มแข็ง พวกเราที่ยังอายุน้อยกว่า ต้องใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี ลักษณะนิสัย คุณธรรม ความเชื่อ และความรัก ความเมตตาเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคริสเตียนทุกเพศทุกวัย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับผู้ที่อยู่ในครอบครัวคริสตจักรของเราที่เป็นเด็ก และยืนหยัดในลักษณะของพระองค์ และใช้ชีวิตที่เป็นไปตามทางพระเจ้าแม้จะมีแรงกดดันจากเพื่อนๆ ที่จะทำอย่างอื่น พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ ที่ให้โอกาสข้าพระองค์ที่จะใช้ของประทานของข้าพระองค์ และเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นกำลังใจให้ข้าพระองค์ในการเติบโตทางจิตวิญญาณ ขอทรงโปรดช่วยให้คริสตจักรของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในงานของพระองค์ มีวัตถุประสงค์เดียวกันในทุกกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่สง่าราศีของพระองค์และการเติบโตของแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น