ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราผู้เชื่อแต่ละคน ก็จะเป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสุดท้าย คือไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ ชายหรือหญิง ทุกคนจะต้องได้รับการทรงนำและได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณ เพื่อเราจะได้เป็นพยานส่วนตัวถึงพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราในพระเยซูคริสต์นั้น ก็เหมือนกับที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อเราก่อนที่พระองค์จะตาย(ยอห์น 17: 20-23) ที่ว่า พวกเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมองข้ามเรื่องเพศ อายุ และเชื้อชาติ เพราะมันจะทำให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้จริงๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งชนชาติทั้งหลาย โปรดทำลายอุปสรรคที่แบ่งแยกเรา และสิ่งที่ขัดขวางข้อความอันแสนจะวิเศษแห่งพระคุณของพระองค์ โปรดเทพระวิญญาณลงมาบนพวกเรา และทำให้พวกเราสำนึกผิดที่มีความลำเอียงและเห็นแก่ตัว และโปรดแทนที่มันด้วยความรักอันเหลือเชื่อของพระองค์ด้วยเถิด โปรดยกโทษให้กับพวกเรา ยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่คิดอะไรตื้นๆและเห็นแก่ตัว จนเป็นเหตุทำให้คนในโลกนี้ ไม่เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักรที่ประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น