ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องการทั้งหมดตอนนี้เลย! เราไม่ต้องการที่จะรออะไร แต่พระเจ้าทรงมีหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะได้รับความไว้วางใจกับเรื่องใหญ่ๆ ก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราได้ซื่อสัตย์กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้นขอให้เราอย่ามองว่าเป็น "เรื่องเล็กและไม่สำคัญ" วิธีที่เราจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใคร และเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นอย่างไร

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีปัญญาที่จะมองเห็นวิถีแห่งความซื่อสัตย์และความชอบธรรมในทุกสถานการณ์ที่ข้าพระองค์เกี่ยวข้อง ข้าพระองค์ต้องการที่จะสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รับความไว้วางใจในเรื่องใหญ่ๆ ที่สำคัญต่ออาณาจักรของพระองค์ ขอทรงชำระจิตใจของข้าพระองค์และใช้พระพรและการกระทำของข้าพระองค์ให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น