ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากบทเพลงสรรเสริญอันไพเราะ ที่ชื่อว่า "โอ้ พระเศียรขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ท่อนสุดท้ายจบลงด้วยข้อความที่ว่า "องค์เจ้าชีวิต ขออย่า ขออย่า ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่าความรักที่มีต่อพระองค์เลย" เพื่อให้เข้ากับอารมณ์นี้ ขอเพิ่มอีกท่อนหนึ่งเข้าไป คือ"องค์เจ้าชีวิต ขออย่า ขออย่า ให้ข้าพเจ้าตายไปก่อนที่คนรุ่นหลังจะได้รู้จักพระองค์เลย"

Thoughts on Today's Verse...

In the beautiful hymn entitled, "O Sacred Head," the final verse ends with this plea: "Lord, let me never, never, outlive my love to thee." To this sentiment we want to add one other: "Lord, let me never, never, die until the next generation knoweth thee!"

คำอธิษฐาน

พระเจ้า องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ ผู้มีชื่อยิ่งใหญ่ว่า "เราเป็น" ขอช่วยให้ข้าพเจ้าและคนที่อยู่ในยุคนี้ ได้ส่งต่อความปลื้มปิติในฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ให้กับคนรุ่นต่อไป ขอทรงอวยพรอนาคตของคริสตจักรของพระองค์ ให้มีลูกหลานแห่งความเชื่อสืบต่อจากรุ่นของข้าพเจ้าไปอีกหลายๆ รุ่น หรือจนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์ส่งพระบุตรมานำคนของพระองค์กลับบ้าน อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิต ผู้ที่กำลังจะเสด็จมาของข้าพเจ้า คือองค์พระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, the great I AM, help me and those in my generation to pass on an appreciation of your power and glory to those who come after us. Bless your Church's future with many more continuous generations of faith after me or until that day you send your Son to bring your people home. In the name of my coming Lord, Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 71:18

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น