ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศัตรูของพระเยซูได้พยายามหลายครั้งที่จะจับพระองค์ แต่ในหนังสือยอห์นได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีใครสามารถจับพระเยซูได้ จนกว่าพระองค์จะยอมมอบตัวให้จับเอง พระเยซูทำตามเวลาของพระเจ้าอย่างระมัดระวังเหมือนกับที่พระองค์เชื่อฟังน้ำพระทัยพระบิดา ดังนั้นเราสามารถรู้ด้วยความมั่นใจได้เลยว่าเมื่อพระเยซูตาย พระองค์ทำเพื่อไถ่เราและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีอำนาจที่จะปกป้องตัวเอง ความตายของพระเยซูคือการเสียสละด้วยความสมัครใจเป็นชัยชนะที่เชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา เหนือความต้องการของพระองค์เองที่จะอยู่ต่อไป พระองค์เชื่อฟังพวกเราก็เลยรอด พระองค์ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อว่าเราจะได้กลายเป็นลูกคนหนึ่งในครอบครัวของพระบิดาด้วย

คำอธิษฐาน

องค์พระเยซูเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ให้เกียรติพระบิดาและเชื่อฟังและทำตามเวลาของพระบิดาในชีวิตของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์เลือกที่จะตายเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากความบาป ขอบคุณพระบิดา ที่ทรงสำแดงความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่โดยที่พระองค์ต้องเสียสละอย่างมากมาย ขอให้ข้าพเจ้ารู้อย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของตัวเองในสายของพระองค์ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะไถ่และรับข้าพเจ้ามาเป็นลูก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น