ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะกล่าวว่าเป็นลำธาร — เป็นน้ำที่ให้ชีวิตสำหรับความหวังที่กำลังจะตาย น้ำเย็นสำหรับหัวใจที่เหี่ยวแห้ง เป็นน้ำสดชื่นสำหรับผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนัก แน่นอนว่า พระเยซูเป็นมากกว่าของเหลวที่เราดื่มกับริมฝีปากของเรา พระองค์เป็นน้ำที่ดีที่สุดของจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราซึ่งเป็นลูกๆ ของพระองค์ ในเดือนสิงหาคมนี้ให้เราเพิ่มความสดชื่นให้ตัวเองโดยการระลึกถึงสัญญาของพระเยซูและไว้วางใจว่าเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ พระวิญญาณจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาช่วยข้าพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักษาและฟื้นฟูข้าพระองค์ขึ้นมาใหม่ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะใกล้ชิดกับพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ และฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยน้ำแห่งชีวิตที่สดชื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น