ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักก็มีสิ่งที่มันยินดีนะ และหนึ่งในนั้นก็คืออะไรก็ตามที่จริงใจ ไม่เสแสร้ง ไม่หลอกลวง ก็คือความจริงนั่นเอง ดังนั้นในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระเยซู เราจะต้องไม่หลอกลวง หรือชอบบงการ หรือชอบบังคับคนที่เราคบหาด้วย แต่ในทางตรงข้าม เราต้องจริงใจ เป็นมิตร์ และซื่อสัตย์ ทำไมหรือ ก็เพราะความรักที่แท้จริงนั้นมีความยินดีในความจริงไง

Thoughts on Today's Verse...

Love does have its delights. One of those delights is in what is authentic, genuine, and true — TRUTH! So as Jesus' disciples, we are not deceitful, manipulative, or coercive in our relationships. Instead, we are transparent, intimate, and honest. Why? Because true love delights in truth.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งความรักและความจริง เมื่อพระองค์เทความรักของพระองค์ลงมาในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยทำให้ความรักของข้าพเจ้านั้นบริสุทธิ์ จริงใจ โดยปราศจากอุบาย หรือชอบบงการหรือหลอกลวงใดๆ ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O LORD, God of love and truth, as you pour your love into my heart through your Holy Spirit, please refine my love to be genuine and true, without guile, manipulation, and deceit. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 13:6

ความคิดเห็น