ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นบริสุทธิ์ ชอบธรรม และยุติธรรม และที่สำคัญพอๆกับคุณสมบัติเหล่านี้ คือพระองค์ทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยความรัก พระคุณ ความอดทน และความเมตตาที่หลั่งลงมาของพระองค์ เราไม่ใช่ทำได้แค่เชื่อฟัง นมัสการ และยำเกรงพระเจ้าเท่านั้น แต่เรายังสามารถรัก ชื่นชมและเทิดทูนพระองค์ได้อีกด้วย แต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราจะสะท้อนลักษณะของพระเจ้าออกมาในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ไว้วางใจในพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพเจ้าก็ยังซาบซึ้งถึงความสัตย์ซื่อ ความเมตตา ความรัก พระคุณและความอดทนอดกลั้นของพระองค์อีกด้วย โปรดให้คนเห็นลักษณะที่ดีเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น