ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูถามพวกศิษย์ของพระองค์ว่า "พวกเธอก็จะทิ้งเราไปเหมือนกับคนอื่นๆหรือ" คำตอบของเปโตรช่างมีพลังและยอดเยี่ยมจริงๆ เขารู้ว่าแหล่งของความจริงมาจากไหน เขาได้ยินเสียงบนภูเขาว่า "ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังเขา" เขาได้เห็นถ้อยคำของพระเยซูเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เห็น และทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เจอกับความรักและความจริงของพระเจ้า อันที่จริงเขารู้ว่าไม่มีใครที่มีคำพูดแห่งชีวิตนิรันดร์ แล้วคุณละกำลังฟังเสียงของใครอยู่

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงพระเยซูได้ พระเยซูช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรักของพระองค์อย่างหมดเปลือก พระเยซูช่วยให้ข้าพระเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อความของพระองค์ที่ว่า ต้องการจะไถ่ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะเข้ามาหาพระเยซูตลอด สำหรับความจริง พระคุณ ความสดชื่นและความหวัง ไม่มีผู้ใดจะมาเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าได้ นอกจากพระผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นของข้าพเจ้าที่ถูกตรึงบนกางเขนคือพระเยซู ในวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดเตือนข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยน ในส่วนที่ข้าพเจ้ายังไม่ยอมให้พระบุตรของพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตนั้น อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น