ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ พระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเราและให้รักคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วย กฎบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ก็อยู่ภายใต้กฎหลักสองข้อนี้ ซึ่งเป็นสองกฎที่อยู่เหนือกฎอื่นๆ และจะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นลักษณะเดียวกับพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the most important things are not hard to understand. God wants us to love him with every fiber of our being and to also love those around us. All of his demands on character really boil down to honoring these two great principles that transcend law and bring the character of God to hearts.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ เพราะแผนการของพระองค์ที่จะส่งพระผู้ช่วยมาให้เป็นลูกหลานของอับราฮัมและดาวิด ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในเวลาที่อ่อนแอ ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระองค์ส่งพระเยซูมาเพื่อมาเริ่มคริสตจักรของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าอันเป็นที่รักยิ่ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and Heavenly Father, I love you. I love you for your plan to send your Messiah as a descendant of Abraham and David. I love you for your unfailing love. I love you for listening grace to hear my feeble prayers. I love you for sending Jesus and for starting your church. I love you dear God, in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 12:30-31

ความคิดเห็น