ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของเราในฐานะคริสเตียนไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในกฎบางอย่าง หรือการเป็นผู้ทำตามบางหลักการ เป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะและพันธกิจของพระเยซู นี่เป็นผลงานของพระวิญญาณในตัวเรา (2 โครินธ์ 3:18) เปาโลบอกไว้ชัดเจนที่นี่และในที่อื่นว่า (กาลาเทีย 4:19) นี่เป็นเป้าหมายของเขาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็ควรมีเป้าหมายในการทำงานเช่นนี้ในฐานะพ่อแม่เพื่อน และพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมครับ

Thoughts on Today's Verse...

Our goal as Christians is not to obey some law, to adhere to some set of rules, or even be followers of some discipline. Our goal as Christians is to be conformed to the character and ministry of Jesus. This is the Spirit's work in us (2 Cor. 3:18) as Paul makes clear here and in other places (Galatians 4:19), this is his goal in working with others. Shouldn't this be our work as parents, friends, and spiritual mentors, too?

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ คำพูด ชีวิต งานของข้าพระองค์ และการกระทำของข้าพระองค์ต่อคนของพระเยซู ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต ไม่เพียงแต่ในคำพูดของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ในชีวิตของข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Lord, conform my heart, my words, my life, my ministry, and my actions to those of Jesus. I want him to be my Lord, not just in my words but also in my life. In Jesus' holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:28

ความคิดเห็น