ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของเราในการเป็นคริสเตียน ไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมาย หรือยึดมั่นในกฎต่างๆ หรือแม้แต่เป็นคนที่ทำตามหลักการบางอย่าง เป้าหมายของเราในการเป็นคริสเตียน คือการเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเหมือนกับพระเยซูและใส่ใจในการงานของพระองค์ นี่เป็นผลงานของพระวิญญาณในตัวเรา (2 โครินธ์ 3:18) เหมือนกับที่เปาโลบอกไว้ชัดเจนในข้อนี้และในข้ออื่นๆด้วย (กาลาเทีย 4:19) ที่ว่านี่แหละคือ เป้าหมายของเขาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็ควรมีเป้าหมายแบบเดียวกับเขา ในฐานะพ่อแม่ เพื่อน และพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ใช่ไหมครับ

Thoughts on Today's Verse...

Our goal as Christians is not to obey some law, to adhere to some set of rules, or even be followers of some discipline. Our goal as Christians is to be conformed to the character and ministry of Jesus. This is the Spirit's work in us (2 Cor. 3:18) as Paul makes clear here and in other places (Galatians 4:19), this is his goal in working with others. Shouldn't this be our work as parents, friends, and spiritual mentors, too?

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ คำพูด ชีวิต การงาน และการกระทำของข้าพเจ้าที่มีต่อคนของพระเยซู ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต ไม่ใช่แค่ในคำพูดเท่านั้น แต่ในชีวิตด้วย อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Lord, conform my heart, my words, my life, my ministry, and my actions to those of Jesus. I want him to be my Lord, not just in my words but also in my life. In Jesus' holy name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:28

ความคิดเห็น