ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะไม่ลืมเราเมื่อเรากำลังมีปัญหาหรือเมื่อเราแก่เฒ่า เราอาจจะอายุกว่าเพื่อนของเราและถูกลืมโดยคนที่รู้จักเรา แต่พระเจ้าจะไม่ปล่อยเราหรือทอดทิ้งเรา พระองค์จะรักษา แบกเราไว้ ป้องกันและช่วยเหลือเรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดาของข้าพระองค์ สำหรับสัญญาที่ว่าพระองค์จะไม่ลืมข้าพระองค์ เพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์ท่ีมีต่อลูกๆ ของพระองค์ที่แก่ไป ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์สามารถไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ได้ว่าพระองค์จะไม่ทิ้งข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อเช่นนั้น ไม่ว่าข้าพระองค์จะอยู่ที่ไหน หรือจะไปไหน พระองค์จะไปกับข้าพระองค์ อธิษฐานขอบพระคุณด้วยใจจริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น