ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่พระเจ้าเรียกเราให้ยอมเสียสละให้ผู้อื่น ไม่ได้เริ่มจากการเสียสละของเรา แต่เริ่มด้วยพระพรของพระเจ้า ถ้าดูตามหลักภาษาจริงๆ ข้อความนี้จะแปลถูกต้องมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนคำว่า "ถ้า" เป็นคำว่า "ตั้งแต่" พระเจ้าเรียกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในจิตวิญญาณและมีวัตถุประสงค์เดียวกัน หลังจากที่ได้รับพระพรต่างๆ เหล่านี้จากการอยู่ในพระเยซู คือ เราได้รับกำลังใจเพราะมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ หรือได้รับการปลอบใจโดยความรักของพระเจ้า หรือมีส่วนในพระวิญญาณ หรือได้รับความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นทำไมเราไม่แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับครอบครัวในพระคริสต์ของเราล่ะครับ และหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความสามัคคี

Thoughts on Today's Verse...

Our call to sacrificially submit ourselves to others does not begin with our sacrifice, but with God's blessings. The actual grammatical construction of this statement is more accurately translated when all the "if"s changed to "since"s! We are called to unity in spirit and purpose after having received all these blessings from being in Jesus! We are encouraged by being united with Christ. We are comforted by his love. We do share in fellowship with the Holy Spirit. We have received tenderness and compassion. So how can we not share those with our Christian family and find a way to live together in his Kingdom in harmony?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือในพระเยซู ขอเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะเห็นว่าคนในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อยากได้พระพรอย่างนั้นจากข้าพเจ้าเหมือนกัน อธิษฐานขอบพระคุณในนามของพระเยซู สำหรับพระคุณที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and righteous Father, you have blessed me so richly in Jesus. Open my eyes to see how those around me in my spiritual family need to receive those same blessings from me. In the name of Jesus, and because of the grace he has lavished upon me, I pray with thanksgiving in my heart. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:1-2

ความคิดเห็น