ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตก่อนและหลัง — นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณ "ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามจนเจอ เคยตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว" ถ้าเราสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อเพลงที่ร้องจนติดปากนี้ ชีวิตเราคงจะเต็มไปด้วยพระคุณมากขึ้น และคริสตจักรของเราก็จะมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความมั่นใจมากขึ้น

Thoughts on Today's Verse...

Before and after — that's the story of grace. "I once was lost but now I'm found, was blind but now I see." If we could only fully grasp what we so easily sing then life would be filled with more grace and our churches with more confident servants of God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โดยพระคุณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าได้มายืนต่อหน้าพระองค์ในวันนี้ และได้รับการต้อนรับในฐานะลูกที่รักของพระองค์ด้วย ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดักแห่งความมืดมาเข้าสู่ความสว่างของพระองค์ โปรดนำพาจิตใจและย่างเท้าของข้าพเจ้า เพื่อจะได้เดินในทางของพระองค์และทำให้คนเห็นความสว่างของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, by your grace I know today that I stand before you welcomed into your presence and received as a beloved child. Thank you for rescuing me from all the traps of the darkness and bringing me into your light. Guide my heart and my feet so they will walk your path and show forth your light. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 5:8

ความคิดเห็น