ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีกี่ครั้งที่คุณพูดในสิ่งที่ "ผิด" สำหรับผม ผมพูดบ่อยจนไม่อยากจะจำแล้วครับ พระเยซูบอกเราในเรื่องนี้ว่า "คำพูดที่ไม่ดี และช่วงเวลาที่พูดแล้วไม่เหมาะสมเป็นปัญหาด้านจิตใจมากกว่าเป็นปัญหาด้านทักษะทางสังคม ขอให้เราขอพระเจ้าที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ และตั้งมั่นไปที่น้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้มีความรักและความเมตตา ขอทรงทำให้ใจข้าพระองค์บริสุทธิ์จากสิ่งชั่วร้าย ความเกลียดชัง การหลอกลวง อคติ ความคิดไม่ดี ตัณหา และความโลภ ด้วยพระนามที่มีฤทธิ์อำนาจแห่งพระเยซู ขอให้กำจัดอำนาจสิ่งชั่วร้าย หรือการล่อลวงที่จะทำลายจิตใจของข้าพระองค์ และทำให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์เจ็บปวด ขอทรงเติมเต็มใจข้าพระองค์ด้วยความรัก ความเมตตา ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ ความสุภาพอ่อนโยน ความอดทนอดกลั้น ความที่จะไวต่อความรู้สึกคนอื่น ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และการให้อภัย ขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ต้องมีลักษณะใด ในเวลาที่เหมาะสมต่างๆ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ทั้งกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น