ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูกำลังจะกลับมา คุณพร้อมไหม คุณกำลังรออยู่ไหม

คำอธิษฐาน

ขอทรงเสด็จมาเถิด องค์เจ้าชีวิต เจ้าสาวของพระองค์กำลังรอพระองค์อยู่ อาเมน (1 โครินธ์ 16:22 และ วิวรณ์ 21:2, 9, 22:17)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น